طرح درس روزانه شیمی اول راهنمایی

شامل درس های زیر :

طرح درس روزانه شيمي اول راهنمایی اندازه اتم

طرح درس روزانه شیمی اول راهنمايي انواع مخلوط

طرح درس روزانه شیمی اول راهنمایی تقطیر

طرح درس روزانه شیمی اول راهنمايي

نام درس: شيمي                                  موضوع درس: اندازه اتم         مدت جلسه: ۳۰ دقيقه

تعداد دانش آموزان: ۴۵ نفر          مقطع تحصيلي: اول راهنمايي            نام معلم: سميه طالبي

هدف هاي كلي درسي ورفتاري:

دانش آموزان در پايان اين درس:

۱- اتم را تعريف كنيد.                                        ۲- اندازه گيري اتم را تعريف كنيد.

۳- اجزاي تشكيل دهنده هسته را نام ببريد.          ۴- انواع اشعه را نام ببريد.

وسايل لازم :

تحقيق اينترنتي، گچ و تخته، كتاب اول راهنمايي

قبل ازشروع درس:

سلام واحوالپرسي،  معرفي معلم،  حضور وغياب، دقت دروضع جسمي ورواني آنان

ارزشيابي تشخيص:

در مورد درسي كه قرار است تدريس شود چند  سؤال از دانش آموزان پرسيده مي شود تا بفهيم دانش آموزان چه وقدار اطلاعات دارند.

آماده سازي:

اندازه گيري اتم، نام بردن اجزاء تشكيل دهنده اتم و هسته

طرح درس روزانه شیمی اول راهنمایی

نوشته طرح درس روزانه شیمی اول راهنمایی اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود فایل