پایان نامه کردناسیون شیمی

چکيده:

دامنه وسيعی از ليگاندهای ماکروسيکل قادر به برهم کنش با کاتيون ها، آنيونها و اجزای خنثی هستند که ماکروسيکل های سنتزی کاليکس از تراکم فنل و فرمالدئيد حاصل شده است. ترکيبات کاليکس را به عنوان مدلی مناسب برای طراحی ميزبان ماکروسيل ويژه معرفی کرده اند.

در اين پايان نامه بر هم کنش کاليکس(۴)آرن و مشتقات دی و تری بنزيلی آن با ملکول يد به روش اسپکترو فتومتری در حلال کلروفرم مورد مطالعه قرار گرفته است. وابستگی زمانی نوار انتقال بار حاصل در دما های مختلف مشخص شده است. همچنين ثابت های سرعت شبه مرتبه اول در دما های مختلف برای فرايد تشکيل کمپلکس انتقال بار از اطلاعات جذب-زمان طيف های الکترون بدست آمده اند. پارامتر های فعالسازی با استفاده از تئوری های حالت گذار آيرينگ و نمودار های آرنيوس بدست آمده اند.

 

۱-كاليكسـارنها

۱-۱- تاريخچه

براي اولين بار در سال ۱۸۷۲ ميلادي توسط باير[۱] از واكنش بين فنل با فرمالدئيد استخلافي در موقعيت پارا  در محيط اسيدي يا بازي كاليكسارن حاصل ميشد كه محصولي چسبناك و ناشناخته بود.]۱[ در آن سالها دستگاهها قادر به  تشخيص اين مواد نبودند اما باير آلماني با اينكه موفق به خالص سازي و شناسائي توده ويسكوز حاصل نشده بود ولي در مقاله اي اين واكنش ر ا ثبت كرد.

در دهه ۱۹۶۰-۱۹۵۰ زينك[۲] و همكارانش از واكنش كاتاليست شده بازي پاراآلكيل فنل با فرمالدئيد يك محصولي با حلقه چهار عضوي بدست آوردند.]۲[ آزمايشات كانفورت[۳] و همكارانش در همان سالها محصولات زينك را که شامل مخلوطي از تركيبات حلقوي بود، نشان داد]۳[

سرانجام گوتچه[۴] و همكارانش در دهه ۷۰ ]۴[ بعد از اين مخلوط حلقه هاي ۴ تايي ، ۶ تايي و ۸ تايي را شناسايي كردند ]۵ [و در دهه ۸۰ پاراتر سيو بوتيل كاليكس(۴)آرن ]۶ [و پارا- ترسيو بوتيل كاليس(۶)آرن ]۷[ و پارا ترسيو بوتيل كاليكس(۸)آرن ]۸[ را توانستند بدست  آورند. شکلهای ۱و ۲ پارا ترسيو بوتيل کاليکسارنهای با حلقه های متفاوت را نشان ميدهد.

 

(شکل۲) ساختار کريستالی بدست آمده توسط X-Ray

کاليكس در اصل يك لغت يوناني به معني گلدان يا جام مي باشد(شکل۳) و به دليل وجود قسمتهاي آريلي در مولكول لفظ آرن را به دنبال آن مي آورند.

نيدرل[۵] از واكنش رزورسينول با آلدئيد با كاتاليست اسيدي تترامر حلقوي همانند محصول واكنش فنل، استخلاف پارا و فرماليدئيد بدست آورد. شکل ۴ تهيه کاليکسارنها را به ترتيب از مشتقات فنل و رزورسينول نشان می دهد. ]۹[

كاليكسارنها به دو گروه  اصلي تقسيم مي شوند.

۱) مشتقات فنلي

۲) مشتقات رزورسينول]۱۰[

 

پایان نامه کردناسیون شیمی

نوشته پایان نامه کردناسیون شیمی اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico