طرح درس روزانه شيمي سوم ترکیب های یونی

نام درس: شيمي                          موضوع درس: تركيب هاي يوني                مدت جلسه: ۳۰ دقيقه

شماره طرح درس: ۱                                                                                       مقطع تحصيلي: سوم راهنمايي

تعداد دانش آموزان: ۴۵ نفر                                                                          نام معلم: زهرا سقا نصرتي

هدف هاي كلي درسي ورفتاري:

دانش آموزان در پايان اين درس:

۱- تركيب هاي يوني را مي شناسند.                   ۲- ويژگي هاي تركيبات يوني را مي شناسند.

۳- پيوندهاي يوني را تعريف مي كنند.      ۴- چند پيوند يوني را نام مي برند.

وسايل لازم :

تحقيق اينترنتيع گچ، كتاب سال سوم

قبل ازشروع درس:

سلام واحوالپرسي،  معرفي معلم،  حضور وغياب، دقت دروضع جسمي ورواني آنان

ارزشيابي تشخيص:

طرح درس روزانه شيمي سوم ترکیب های یونی

نوشته طرح درس روزانه شيمي سوم ترکیب های یونی اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico