طرح درس روزانه كتاب جامعه شناسي (۲) سال سوم ادبيات و علوم انساني

 

عنوان درس موضوع صورت جلسه صفحه روش مورد استفاده تعداد دانش آموزان تهيه كننده
جامعه شناسي (۲)

سال سوم ادبيات و علوم انساني

بهتر  است خود را با كدام ويژگيها تعريف كنيم؟ ۹۰

دقيقه

۲۲-۱۶ بحث گروهي ۲۵ نفر  

ليلا يزدي آغ چشمه

هدف كلي : شناخت  عوامل مؤثر بر هويت جمعي
اهداف جزئي و رفتاري :

در پايان اين درس از دانش آموز انتظار ميرود :

–         ويژگيهايي كه مبناي شناخت فرد از خود قرار مي گيرد ، نام ببرد .

–         براي هر يك از اين ويژگيها ، يك مثال بزنيد .

–         نقش اين ويژگيها را در روند هويت يابي افراد با يكديگر مقايسه كند .

–         رابطه مد و هويت يابي را تحليل كند .

–         علت هويت يابي بر مبناي مصرف را در محيط هاي شهري بيان كند .

–         تشابه ويژگيهايي كه فرد خود را با آن تعريف مي كند ، بفهمد .

–         اين ويژگيها را از جهت ميزان فعاليتهاي فرد در توليد آنها ، با يكديگر مقايسه كند .

–         تأثير خلاقيت و كار آفريني را در جوامع توسعه يافته تحليل كند .

–         نقش رسانه هاي جمعي را در مصرف گرايي ارزيابي كند .

–         به اهميت ويژگيهاي اكتسابي در توسعه و پيشرفت جوامع پي ببرد .

 

 

حضور و غياب                 سلام و احوالپرسي ۵ دقيقه
ارزشيابي تشخيصي : پرسش از مباحث و درس قبل

۱-     عوامل مؤثر بر هويت يابي چيست

۲-     اطلاع از تفاوت خود با ديگران  نتيجه ي چييست ؟

۳-     نقش فرهنگ را در هويت يابي تحليل كنيد .

۴-     در كدام جوامع نژاد از ويژگيهاي مهم براي  هويت يابي محسوب مي شود ؟

۵-      ويژگيهاي بادوام و اصلي را همراه با ذكر مثال تعريف كنيد .

 

 

 

۱۰ دقيقه

ايجاد انگيزه :

خواندن مقاله اي در ارتباط با تأثير شخصيتهاي مهم جامعه در ايجاد تغييرات و انقلاب در جوامع . استفاده از فيلم براي نشان دادن پيروي از مد در محيط هاي شهري .

 

۱۰ دقيقه

اجراي روش بحث گروهي :

مرحله اول ؛ انتخاب موضوع

طرح سؤال ( شما براي معرفي خود به ديگران از چه ويژگيهايي استفاده مي كنيد ؟

رسيدن به پاسخ سؤال من كيستم ؟

 

 

۵ دقيقه

مرحله دوم :
بدليل عدم آشنايي كامل دانش آموزان ، با استفاده از عكس، بريده جرايدو يا مقاله ، موضوع را كمي توضيح مي دهيم .
 

۵ دقيقه

مرحله سوم :

براي اينكه دانش آموزان از بحث و گفتگوي اصلي منحرف نشوند ، اهداف مورد نظر خود را بيان مي كنيم و از دانش آموزان مي خواهيم در اين زمينه به بحث بپردازند .

از دانش آموزان مي خواهيم ويژگيهايي را كه خود را با آن تعريف كرده اند از نظر ميزان فعاليت فرد در توليد آن ، اين ويژگي ها را تقسيم بندي كنند .

 

 

۵ دقيقه

 

مرحله چهارم : هدايت جريان بحث گفتگوهاي اصلي

در اين مرحله دانش آموزان به نوبت نظريات خود را بيان مي كنند . ناظر  جلسه بحث را  زير نظر مي گيرد .و منشي كليات را نوشته تا در پايان آنها را بازگو كند و خودمان  هم بر اجراي صحيح بحث نظارت ميكنيم .

 

 

 

 

۲۵ دقيقه

طرح درس روزانه كتاب جامعه شناسي (۲) سال سوم ادبيات و علوم انساني

نوشته طرح درس روزانه كتاب جامعه شناسي (۲) سال سوم ادبيات و علوم انساني اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico